Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 • 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 • 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 • 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 • 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 • 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 • 6. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne www.profisalon.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 • 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.
 • 8. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.
 • 9. Zrušenie objednávky - Objednávku môžete zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Stačí poslať číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.
 1. Spôsoby zaplatenia tovaru
 • 1. Formou dobierky (platíte pri prevzatí zásielky v Eurách).
 • 2. Bankovým prevodom čiastky na náš účet a následným zaslaním tovaru, (táto transakcia trvá max. 1-2 dni).
  Pri platbe bankovým prevodom vyčkajte na potvrdzovací email, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na nižšie uvedený účet. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo objednávky.

Informácia pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre platbu dopredu na náš účet a následné zaslanie tovaru:

Banka: UniCredit Bank
Bankový účet: IBAN SK70 1111 0000 0068 3670 9009
Variabilný symbol: číslo objednávky

Všetky ceny v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH.

 1. Spôsoby dodania tovaru a cena prepravy

Vaše objednávky vybavujeme a expedujeme okamžite ešte v deň prijatia do 13.00 hod, resp. najbližší pracovný deň.

 

V našom e-shope je možné využívať tento spôsob dopravy : zásielková spoločnosť UPC, Slovenská Pošta

 

Prepravná spoločnosť UPS doručuje tovar obvykle do 24 hodín po celej SR. Tovar Vám bude doručený nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Potvrdenie Vám príde na mail ihneď ako budú všetky položky z Vašej objednávky na sklade.

 

Tovar na ďalší deň zasielame každý pracovný deň pokiaľ je objednávka prijatá do 13,00

 

Tovar je doručovaný v pracovné dni 8:00 - 18:00, presný výber hodiny dodania nie je bohužiaľ možný. Pokiaľ prepravcom nebudete zastihnutý, dostanete do schránky informáciu o ďalšom pokuse o doručenie.

 

Pri odbere nad 50,-€ je preprava tovaru zadarmo pričom váha zabaleného tovaru nesmie presiahnuť 5kg.

Pri odbere nad 50,-€ je preprava zadarmo.

Pri odbere tovaru pod hranicu 50,-€ sa platí za dopravu prepravné 4,60€

 

Na čo musím dať pozor pri preberaní zásielky od prepravcu a čo mám robiť, keď je zásielka poškodená?

Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca UPS neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás (telefonicky, mailom). Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti UPS (02) 16 160. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu Patrik Kopčák – DROPAS, Orgovanova 21, 08001 Prešov

 1. Reklamácie a záruka tovaru
 2. Reklamačný poriadok

 

1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim

 

Meno:

Patrik Kopčák - DROPAS

IČO:

34904093

DIČ:

SK1020008660

Číslo účtu:

IBAN SK70 1111 0000 0068 3670 9009

Živn.reg.

OU-B97/02982-002ZMS,reg.č.802/97,č.Žo-2004/04915/2/ZLL,č.živ.reg.707-14318

E-mail:

dropas04@gmail.com

 

a kupujúcim, predmetom ktorých je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.profisalon.sk (ďalej len „elektronický obchod“) podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), ktorých je tento reklamačný poriadok neoddeliteľnou súčasťou.

 

1.2. Tento reklamačný poriadok sa okrem nižšie uvedených ustanovení spravuje ustanoveniami § 612 až 627 Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ je kupujúcim podnikateľ.

 

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky v elektronickom obchode potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil, rozumie jeho obsahu a súhlasí s ním bez výhrad.

 

1.4. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov, môže však byť prehlásením predávajúceho v záručnom liste predĺžená. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej doby predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záručná doba použitého tovaru je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

1.5. Pokiaľ k danému tovaru nebol predávajúcim vystavený záručný list, tento nahrádza daňový doklad (faktúra).

 

1.6. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť písomne alebo osobne v sídle predávajúceho tohto reklamačného poriadku.

 

 1. Podmienky reklamácie

 

2.1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu je kupujúci povinný upozorniť pri osobnom prevzatí tovaru, a to písomne do protokolu dopravcu pri odbere tovaru (viď bod 4.6. a 4.7. VOP). Bez takéhoto upozornenia nie je predávajúci na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru povinný prihliadnuť.

 

2.2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad, originál záručného listu (ak bol vydaný) a reklamovaný tovar; ak reklamovaný tovar bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom, predávajúci je oprávnený reklamáciu neprevziať.

 

2.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

 

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

 

 • a) mechanickým poškodením, živelnou pohromou a vyššou mocou,
 • b) nesprávnym zaobchádzaním a/alebo zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,
 • c) bežným opotrebením,
 • d) zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,
 • e) reklamácia vlastností tovaru vyplývajúcich z fotografií ponúkaného tovaru elektronickom obchode.

 

2.5. Predávajúci nezodpovedá za vady na spotrebnom materiáli.

 

2.6. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný identifikovať kupujúcemu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu.

 

3.2. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho upovedomí e-mailom.

 

3.3. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu daňový doklad a originál záručného listu, alebo iným relevantným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, má predávajúci právo posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby a po dohode s kupujúcim je oprávnený zabezpečiť opravu tovaru na náklady kupujúceho.

 

3.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ak ide o takú vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

3.5. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 

3.6. Predávajúci je povinný pri osobnom uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie.

 

 1. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a účinnosť voči kupujúcemu okamihom odoslaním objednávky.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom

 

Dodávateľ má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že množstvo tovaru nezodpovedá obvyklému množstvo tovaru určenému pre osobnú spotrebu. V prípade sporu o to, koľko je obvyklé množstvo pre bežnú osobnú spotrebu, je vždy rozhodujúce stanovisko dodávateľa. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.).

 

 1. Záverečné ustanovenia
 • 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 • 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • 3. V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na e-mail info@profisalon.skdropas04@gmail.com
 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.profisalon.sk, spoločnosť Patrik Kopčák - DROPAS prehlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodné a marketingové v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité.

 

Zákazník využívaním služieb tohoto elektronického obchodu súhlasí s zhromažďovaním osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze a o zrušenie svojej registrácie. Môže tak vykonať mailom na info@profisalon.skdropas04@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 903 603 648.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Definícia osobných údajov

Osobným údajom sa rozumejú akékoľvek informácie určené na identifikáciu subjektu. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzických osôb, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z.. a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR").

 1. Čo je spracovanie osobných údajov

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovaním, ukladaním na nosiče informácií, sprístupnením, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, používaním, prenosom, šírením, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

III. Udelenie súhlasu

Súhlas udeľujete prevádzkovateľovy: Patrik Kopčák- DROPAS, so sídlom Orgovanova 21, 08001 Prešov, IČO 34904093, osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, ktorá prevádzkuje elektronický obchod www.profisalon.sk a určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom. Ak sa chcete na nás obrátiť v akejkoľvek súvislosti, napíšte, prosím, e-mail na adresu info@profisalon.skdropas04@gmail.com.

 1. Aké osobné údaje spracovávame
 2. Osobné údaje zákazníkov www.profisalon.skza účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ. Tieto údaje spracovávame počas trvania kúpnej zmluvy a záväzkov daných zákonom
 3. Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, newsletterov, Tipov pre pestovateľov, akčných ponúk, zliav za účelom ich zaslania v rozsahu:
 • - meno, priezvisko, e-mail, PSČ.
 • - súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe
 • - tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov
 1. Osobné údaje odoslané v komentáriza účelom zobrazenia vašich komentárov a kontrol spamu v rozsahu:
 • - meno, priezvisko, e-mail, PSČ.
 • - tieto údaje spracovávame počas prevádzkovania stránok www.profisalon.sk
 1. Osobné údaje odoslané vo formulárochza účelom získania špecializované služby, participáciu v súťaži, v rozsahu:
 • - meno, priezvisko, e-mail, PSČ.
 • - tieto údaje spracovávame po dobu 10 rokov
 1. Automatizovane zbierané údaje- V prípade, že využívate naše webové stránky, môžeme zhromažďovať údaje o vašich návštevách našich webových stránkach a využívaní našich služieb. Tieto dáta zahŕňajú vašu IP adresu, správanie na webových stránkach www.profisalon.sk a ich využitie.
 • - Tieto informácie získavame automatizovane prostredníctvom „cookies“ alebo pomocou trackovacích technológií, pretože vám chceme poskytovať čo najlepšie služby a obsah.
 • - Tieto dáta spracovávame po dobu 5 rokov
 1. Vaše práva

Ak ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.
Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, môžete požiadať o vysvetlenie alebo opravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov alebo prípadné úplné vymazanie týchto údajov.

 1. Zabezpečenie dát

S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja.

VII. Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené

Sme oprávnení na vyžiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym orgánom, podľa zákona a vy ste s tým uzrozumený (-a).

K údajom majú prístup naši spolupracovníci (napr. zákaznícky servis, online podpora, technická podpora).

Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

VIII. Čestné prehlásenie

Nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, tj. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.

Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-a) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Sme oprávnení jednostranne meniť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením.

Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady, odkiaľ si ich môžete vytlačiť alebo uložiť v elektronickej podobe.

Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach.

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018

Máte otázky? Kontaktujte nás - 0903 603 648

 1. Značenie dátumu výroby a spotreby

Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať !

 

Dátum spotreby uvádza symbol otvoreného téglika, ktorý nájdete zväčša vedľa označenia objemu kozmetiky.
V tégliku je napísané napr. 12M alebo 24M toto značí, že kozmetický výrobok môžete použiť bez poškodenia zdravia 12 alebo 24 mesiacov od otvorenia.

 

Viac informácií ohľadom označenia kozmetických výrobkov v EU získate tu:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-658